Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000283301.pdf), Rejestr prowadzony przez Narodowy Instytut Kardiologii został zamknięty.

Skutkiem wskazanego rozporządzenia, jest brak możliwości dalszego świadczenia usług, a Narodowy Instytut Kardiologii zobowiązany jest do zablokowania wszelkiego dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze jak i zakończenia działalności wsparcia technicznego.

W związku z powyższym informujemy, że wskazane w systemie numery telefoniczne do kontaktu nie świadczą już usług wsparcia w zakresie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Adres pocztowy wsparciecovid@ikard.pl został wyłączony a wiadomości wysyłane na wskazany adres nie będą obsługiwane.

Informujemy także, że aktualnie zgodnie z rozporządzeniem, Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 prowadzony jest teraz przez ministra właściwego ds. zdrowia za pośrednictwem systemu udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (obecnie Centrum e-Zdrowia).

Wszelkie dane pacjentów oraz dane medyczne określone we wskazanym rozporządzeniu a zgromadzone w Rejestrze prowadzonym przez Narodowy Instytut Kardiologii zostaną przekazane do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia) do dnia 30 stycznia 2023 roku.

Po wskazanym okresie wszelkie zgromadzone dane, w tym logi, konta użytkowników (w tym dane teleadresowe), konta podmiotów, dane statystyczne oraz wszelkie inne powiązane z nimi dane jak i zorganizowane dane w celu obsługi systemu, na mocy wskazanego rozporządzenia zostaną bezpowrotnie usunięte bez możliwości ich przywrócenia przez Narodowy Instytut Kardiologii.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kierować wszelkie pisma i pytania do ministra właściwego ds. zdrowia lub jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia).